Az Eötvös Loránd TudományegyetemTermészettudományi Karán mûködô

Tudományos Diákköri Szervezet

Szervezeti és Mûködési Szabályzata
1. § A TDK-tevékenység és a Kari TudományosDiákköri Szervezet

1. A tudományos diákköri tevékenység(TDK-tevékenység) az a sajátos egyetemi munkaterület,amely a kötelezô tanterven kívüli, kutatásravagy tantárgyfejlesztésre irányulódiák–oktató és diák–kutató(a továbbiakban: diákkörös–témavezetô)együttmûködések összességétfoglalja magában. Mint ilyen, a TDK-tevékenységa tudományos vagy tanári pályára valófelkészülés, ill. felkészítéslegmagasabb szintjét jelenti a Doktori Iskolát megelôzô(1–5. éves) képzési szakaszban.

2. A Kari Tudományos Diákköri Szervezet(KTDSZ) célja és feladata:

2.1. szervezeti keretet adni a TDK-tevékenység számára;

2.2. a témalehetôségek felderítésével,az információbázis ápolásávalés az érdekeltek korszerû és többcsatornát igénybe vevô tájékoztatásávalelômozdítani a TDK-tevékenység alapjátképezô diákkörös–témavezetôegyüttmûködések kialakulását;

2.3. tanévenként egyszeri házi konferenciaszervezésével • nyilvános fórumotteremteni a TDK-tevékenység eredményeinekbemutatására és szakmai zsûri általiértékelésére, • alkalmat adnia diákkörösöknek a nyilvánosságelôtti szereplésre és vitakészségükfejlesztésére;

2.4. segíteni a hallgatók részvételétegyéb, nem TDK-szervezésû, de ôket isérintô tudományos konferenciákon, rendezvényeken;

2.5. felkutatni és minél jobban kihasználnia publikációs lehetôségeket a TDK-tevékenységnyilvánosságának elôsegítéseés népszerûsítése érdekében;

2.6. gondoskodni arról, hogy a 2.3. pont szerint értékeltTDK-tevékenység eredményei eljussanak a Karés a Doktori Iskola vezetôihez, valamint a Kar nyilvánosságához;

2.7. szorgalmazni, hogy a kar vezetése elismerésbenrészesítse a legeredményesebb diákkörösöketés témavezetôiket;

2.8. szorgalmazni, hogy a TDK-tevékenység eredményességétvegyék figyelembe a tandíj, ill. a tandíjmentességmegállapításánál, valaminta Köztársasági Ösztöndíj odaítélésénél;

2.9. szorgalmazni, hogy a Doktori Iskola felvételi szempontkéntvegye tekintetbe a TDK-tevékenység eredményességét;

2.10. biztosítani, hogy a Kar hírnevét öregbítôTDK-munkák bemutatásra kerüljenek a kétéventeszervezett Országos Tudományos DiákköriKonferencia (OTDK) megfelelô szakmai szekciójában;

2.11. szakterületenként (szekciónként)kapcsolatot tartani a többi felsôoktatási intézménydiákköri szervezeteivel az OTDK-k lebonyolításaés a hallgatói életmû díjazásáraalapított Pro Scientia Aranyérem odaítéléseérdekében;

2.12. felderíteni és kiaknázni azokat a lehetôségeket,amelyek a TDK-tevékenység anyagi bázisáulszolgálhatnak;

2.13. szorgalmazni, hogy a TDK-tevékenység érdekeia Kar életét meghatározó egyébszabályzatokban is kifejezést nyerjenek.


2. § A diákkörös

1. Diákkörösnek az az 1–5. évesTTK-s hallgató tekintendô, aki

2. A diákkörös joga, hogy éljenmindazokkal a lehetôségekkel és elônyökkel,amelyeket számára a KTDSZ – a jelen szabályzatkeretein belül – biztosítani tud.


3. § A TDK-szekciók, -alszekciók és ezek vezetôi

1. A kari TDK-szekciók az országosOTDK-szekciók helyi megfelelôi.

1.1. Az országos és a kari szekció közöttikapcsolatot az illetô kari szekció tanárelnöke(szekcióelnöke) tartja fenn, aki teljes jogútagja a megfelelô országos szekció szakmaibizottságának, amely az országos szekcióirányítását ellátja. A kariszekcióelnököket a megfelelô szervezetiegység (tanszékcsoport vagy a Kar) vezetôjenevezi ki a Kari Tudományos Diákköri Tanács(KTDT) egyetértésével. Amennyiben a szekcióegyetlen tanszékcsoportot érint csupán, aszekcióelnökséget a tanszékcsoportiTDK-koordinátor látja el (l. a 2. pontot).

1.2. A szekcióelnök (az érintett diákkörösökjavaslatai alapján) maga dönt a diáktitkár(szekciótitkár) személye felôl, akivela szervezési munkát meg kívánja osztani.

1.3. A szekcióelnök speciális feladatai:

2. A kari TDK-szekciók általában számos,szûkebb szakterületet képviselô alszekciótfoglalnak magukban.

2.1. A TDK-alszekciók munkáját – azátfogott szakterület nagyságátólfüggôen – egy-egy tanszéki vagytanszékcsoporti TDK-koordinátor irányítja,akit a megfelelô szervezeti egység (tanszékvagy tanszékcsoport) vezetôje nevez ki az illetékes(tanszékcsoporti vagy kari) TDT egyetértésével.A tanszékcsoporti TDK-koordinátor tevékenységétmunkaköri feladatként látja el. Indokolt esetbenegy-egy tanszéket érintô szakterületTDK-koordinátora is tanszékcsoport-vezetôimegbízással (tehát tanszékcsoportiTDK-koordinátorként) láthatja el munkáját,ezáltal biztosítva, hogy a szakterület speciálisérdekei képviseletet kapjanak a KTDT-ben.

2.2. Amennyiben az alszekció maga is (egy vagy több)tanszékcsoporthoz kötôdô nagy egység,az alszekciót képviselô tanszékcsoportiTDK-koordinátor további – tanszéki TDK-koordinátorokkal osztja meg a szervezésfeladatát, akiket az illetékes tanszékvezetôkneveznek ki a tanszékcsoporti TDT egyetértésével.

2.3. A tanszékcsoporti TDK-koordinátorok a kialakultgyakorlatnak megfelelôen maguk választotta diáktitkárralis megosztozhatnak a feladatokban.

2.4. A tanszékcsoporti TDK-koordinátor speciálisfeladatai:
4. § TDK-szekció és -alszekció megalakítása

1. Minthogy a TDK-szekció vagy alszekcióegy-egy szûkebb vagy bôvebb szakterület TDK-tevékenységétfoglalja magában, ezért megalakításaés megszüntetése a következôk közösügyének tekintendô:

1.1. az érintett diákkörösök éstémavezetôik,

1.2. az illetékes TDT, valamint

1.3. az illetékes szervezeti egység (tanszék,tanszékcsoport vagy a Kar) vezetôje.

2. A TDK-szekció vagy alszekció megalakításátaz 1.1.–1.3. pontban felsoroltak bármelyike kezdeményezheti,és a KTDT hagyja jóvá az 1.2. és az1.3. pontban felsoroltakkal egyetértésben.


5. § Tudományos diákköri tanácsok

1. A karon két szinten mûködhetnek, ill. mûködnektudományos diákköri tanácsok (TDT-k).Egy-egy tanszékcsoport TDK-tevékenységéta megfelelô tanszékcsoporti TDT irányíthatja,míg a karét a KTDT fogja össze. Amennyibenegy tanszékcsoporton nem alakul ki tanszékcsoportiTDT, úgy a 4. pontban kitûzött feladatokvégrehajtásáért a tanszékcsoportiTDK-koordinátor a felelôs. Ugyancsak ô értendôautomatikusan a TDT helyett a jelen szabályzat valamennyiolyan pontjában, amely ténylegesen meg nem alakulttanszékcsoporti TDT-t érint.

2. A tanszékcsoporti TDT lehetséges összetétele:

2.1. A tanszékcsoporti TDT tagjai a tanszékiTDK-koordinátorok.

2.2. A tanszékcsoporti TDT vezetôje a tanszékcsoportiTDK-koordinátor, helyettese az általa választotthallgatói titkár.

2.3. A tanszékcsoporti TDT-ülések állandómeghívottja a tanszékcsoport-vezetôés a KTDT titkára.

3. A KTDT összetétele:

3.1. A KTDT tagjai hivatalból: a kari szekcióelnökökés titkáraik, a tanszékcsoportiTDK-koordinátorok és titkáraik.

3.2. A KTDT vezetôsége öttagú. Közülükhárman – az elnök, a titkárés az egyik alelnök – tanárok,kettô pedig – további két alelnök– diák. Az elsô három tisztségviselôszemélyére a dékán tesz javaslatota KTDT-nek. A hallgatói alelnökök egyikéta kari HÖK delegálja, a másikra a hallgatóiTDK-titkárok közül a KTDT ülése teszjavaslatot. A KTDT titkos szavazással választjameg vezetôségét. A megbízás3 évre szól, és meghosszabbítható.A vezetôség oktató tagjai munkájukatdékáni megbízással, munkakörifeladatként látják el. Ha valamelyik vezetôségitag félévet meghaladó ideig nem tud résztvenni a munkában, helyére új személytkell kijelölni és választani.

3.3. A KTDT-ülések állandó meghívottjaa TDK ügyeivel megbizott oktatási dékánhelyettes, valamint(ha a kettö nem azonos) a Doktori Iskola felügyeletét ellátódékánhelyettes.

4. A tudományos diákköri tanácsok általánosfeladatai:

4.1. a TDT a maga területén gondoskodik arról,hogy a jelen szabályzat 1.§ 2. pontjában felsoroltcélkitûzések minél teljesebben megvalósuljanak;

4.2. áttekinti a hatáskörébe tartozódiákkörök tevékenységét,dönt a TDK-tevékenység során felmerültgyakorlati kérdésekben, ellenôrzi döntéseinekvégrehajtását;

4.3. a jelen szabályzatban foglaltak szerint dönta kari TDK-alap rá esô részének felhasználásáról;

4.4. a maga területén figyelemmel kíséria hatáskörébe tartozó TDK-tevékenységanyagi feltételeit, javaslataival és döntéseivelpedig javítani igyekszik azt;

4.5. A TDK-tevékenység javítása érdekébenjavaslatokat tesz a kar és a különbözôkari szervezeti egységek vezetôinek, valamint a KTDT-nkeresztül a többi TDT-nek;

4.6. esetenként pályázatokat ír ki,konferenciákat és más rendezvényeketszervez;

4.7. felhívja az illetékes fórumok figyelméta kimagasló eredményekre és a kiugrótehetségekre;

4.8. jutalmazási és elismerési javaslatotkészít;

5. A KTDT speciális feladatai:

5.1. megszervezi a KTDSZ képviseletét az OrszágosTudományos Diákköri Tanács (OTDT) egyes– a Kart is érintô – szekcióinakszakmai bizottságaiban;

5.2. segíti a KTDSZ egyetemen belüli, egyetemköziés nemzetközi kapcsolatainak kialakításátés tartalmas megôrzését;

5.3. támogatja a Karon tartandó OTDK-szekcióülésekmegszervezését;

5.4. segítséget nyújt a Kart képviselôszekcióelnököknek a más intézményekbenrendezendô OTDK-szekcióülések lebonyolításához;

5.5. gondozza a Karon megjelenô diákköri kiadványokat;

5.6. gondoskodik a KTDSZ méltó képviseletérôla nevezetes kari eseményeken (pl. az Eötvös-napon)

5.7. gondoskodik a kari elismerés méltó formájáról(TDK-oklevél, reprezentatív elôadáslehetôsége stb.);

5.8. dönt a TDK-tevékenységgel kapcsolatbanfelmerülô elvi kérdésekben;

5.9. a jelen szabályzatban foglaltak szerint dönta kari TDK-alap felhasználásáról,ill. az egyes TDT-k közötti felosztásáról;

5.10. egyetemen belüli (karok közötti), egyetemekés más intézmények közötti,valamint (a vonatkozó szabályok betartásával)nemzetközi konferenciákat szervezhet.


6. § A TDK-tevékenység anyagi feltételei aKaron

1. A Kari TDK-alap, amely a kari vezetéstôlkapott (költségvetési) pénzeszközökbôláll. Felhasználásáról a költségvetésiév kezdetén, a tanszékcsoporti TDT-k pályázataialapján a KTDT dönt. Nem képezi a TDK-alaprészét az az összeg, amelybôl a helyikonferenciákon sikerrel szerepelt pályamûvekszerzôit a Kar vezetése jutalomban részesíti.

2. Szakterületi támogatás, amely alattelsôsorban az illetô TDK-tevékenységszakmai felügyeletét ellátó szervezetiegység (tanszék, tanszékcsoport) általbiztosított közvetlen anyagi és közvetett(sokszorosítás, postázás, stb.) támogatásértendô. A szakterületi támogatásta diákkörök saját hatáskörükbenhasználhatják fel, a támogatás tényérôlazonban – a lehetôségek jobb feltárásaérdekében – tájékoztatniuk kella többi TDT-t (közvetlenül vagy a KTDT-n keresztül).A tanszékcsoporti támogatás összegérôlaz éves költségvetés összeállításakor– a tanszékcsoporti TDT-vel történt egyeztetésután – a tanszékcsoporti tanács dönt.A tanszékcsoporti tanács a TDK-tevékenységanyagi elismerésére elkülönítettjutalomkeretet képezhet, amely felett a tanszékcsoport-vezetôrendelkezik. Ugyanô felügyeli a TDK-tevékenységtámogatasára szánt pénz felhasználásátis.

3. Kari jutalomkeret, amelybôl a Kar vezetésea kialakult gyakorlatnak megfelelôen évente jutalombanrészesíti a házi konferenciákon sikerrelszerepelt pályamûvek szerzôit. Ennek forrásakénta kari saját árbevétel szolgál. Ajutalmazásra javasoltak névsorát az egyeskonferenciák után a KTDT vezetôségejuttatja el a Kar vezetéséhez.

4. Külsô, alkalmi támogatások,amelyek vagy a TDK általános tevékenységét,vagy egy-egy munka konkrét elvégzésétkívánják segíteni. E támogatásokérkezhetnek külsô intézményektôl,magánszemélyektôl, alapítványoktól,vagy lehetnek elnyert pályázati díjak is.E támogatásokat azon a szinten és arra acélra kell használni, ahová és ahogyancímezve voltak. A támogatás forrásáról– a lehetôségek felderítése végett– tájékoztatni kell a többi TDT-t (közvetlenülvagy a KTDT-n keresztül).


7. § A TDK-tevékenység elismerése

1. A Karon folyó TDK-tevékenység elismeréseérdekében:

1.1. az illetékes tanszékcsoporti TDK-koordinátormegkeresése alapján a dékáni hivatalköteles a hallgató leckekönyvébe bejegyeznia különbözô pályázatokon éskonferenciákon elért eredményeket, a kapottkitüntetéseket és jutalmakat, valamint a hallgatóáltal készített tanulmányok, dolgozatokcímét;

1.2. a szakmai felügyeletet ellátó szervezetiegységek évente jutalmazhatják a TDK-tevékenységbenkitûnt hallgatókat és oktatókat;

1.3. a KTDT évente jutalmazási listát készíta kari szinten is kiemelkedô oktatók és hallgatókjutalmazásához, amely alapján a Kar vezetése– lehetôségei szerint – jutalmat adhat;

1.4. a KTDT gondoskodik arról, hogy az 1.3. pontban érintetteka KTDT elnöke és a Kar dékánja általszignált elismerô oklevelet kapjanak az Eötvös-napiünnepség keretében;

1.5. a KTDT a Karon és az Egyetemen belüli tájékoztatásilehetôségeket (újság, értesítôk,számítógépes hálózat,stb.) kihasználva a lehetô legnagyobb publicitástbiztosít a TDK területén tevékenykedôkáltal elért sikereknek, beleértve az olyanországos elismerést, mint a Pro Scientia Aranyéremadományozása;

1.6. az illetékes TDT kiadványban teheti közzéaz arra érdemes diákköri munkákat.


8. § A Kari Tudományos Diákköri Tanácsmûködése

1. A KTDT szükség szerint, de tanévenkéntlegalább egy alkalommal tart ülést. Üléseita titkár készíti elô és hívjaössze.

2. A KTDT ülése szavazatképes, ha a szavazásrajogosultak fele jelen van. A KTDT döntéseit egyszerûszótöbbséggel hozza.

3. A KTDT hatáskörét a két ülésközötti idôszakban a vezetôség gyakorolja.A döntések elôkészítésébeszükség szerint bevonja, a döntéseirôlpedig tájékoztatja a KTDT tagjait.

4. A pénzügyek koordinálása a titkár,a többi teendô pedig az egész vezetôségfeladata.


9. § Záró rendelkezések

1. Jelen szabályzat az Kari Szervezeti és MûködésiSzabályzat elôírásai szerint, annakrészeként készült.

2. E szabályzat elfogadásával hatályátveszti az 1987. áprilisában elfogadott "A TermészettudományiKar Tudományos Diákköreinek Szervezeti ésMûködési Szabályzata".

Jóváhagyta

Az ELTE Természettudományi Kar Tanácsa 1996. december 18-i ülésén.