Hitelesítés nyílt hálózatokban,

avagy egy hatékony pénzkímélô rendszer

Papp Pál

papp@mail.datanet.hu

http://ludens.elte.hu/~papp/

DAT' 96 konferencia


Abstract: This paper is a brief overview of authentication methods and protocols which can be applied in open network environments. After discussing the cryptographic primitives necessary to build an authentication protocol, the main ideas of Netscape's SSL and the S-http protocols are presented. As a special case we also present an interesting and simple-to-implement payment system developed by Rivest and Shamir. This is an example to prove that there exist simple and effective solutions in this field.

A cikkben a nyílt hálózatokban felmerülô hitelesítési problémák megoldási módjait tekintjük át. A szükséges kriptográfiai alapelemek ismertetése után bemutatunk két általános protokollt, majd részletesen ismertetünk egy, pénzügyi tranzakciók védelmére kifejlesztett sémát.


Bevezetés

A hitelesítéssel (authentication) kapcsolatos témák a kriptográfia nagy részét lefedik. A hitelesítés mint igény megjelenése viszonylag új, az elmúlt egy-két évtized informatikai fejlôdéséhez kötôdik. Korábban a kriptográfia csaknem kizárólag rejtjelzést jelentett. Ma a hitelesítési problémák teszik ki a kriptográfiai feladatok zömét. Ennek oka valószínûleg az, hogy a rejtjelzési problémák jobban tipizálhatók, másrészt a globális nyílt hálózatok megjelenése új problémákat, feladatokat hozott felszínre. A hitelesítési problémák legtöbbször az alább felsorolt tárgykörök valamelyikébe sorolhatók:

Azonosítás (identity verification)

Azonosításra van szükség akkor ha használni akarunk egy számítógépet, ha hosszá akarunk férni a bankszámlán lévô pénzünkhöz,(esetleg csak az egyenleghez), ha be akarunk lépni egy védett létesítménybe. Az azonosításnak több ismert módja is van. Gyakori osztályozás az, hogy azonosíthatunk valakit egy személyhez kötött jellemzô ( ujjlenyomat, retina, hang), egy tárgy alapján amit birtokol (kártya, RAM) s valamilyen rá jellemzô tudás alapján (jelszó). A leggyakoribb a jelszó, emellett magasabb biztonsági követelmények esetén a másik két mód közül is megkövetelnek egyet. Azonban messze a leggyakoribb módszer egy egyszerû jelszó használata. Ez nem biztonságos, ha a jelszó egy távoli gépre való belépésre jogosít. A mai technikai lehetôségek mellett viszonylag alacsony költségek és szaktudás mellett is lehallgathatók azok a vonalak és kapcsolóhelyek, ahol a jelszó utazik. Ezért használnak olyan rendszereket, ahol a jelszó minden belépéskor megváltozik, az új jelszót pl. egy listáról veszik, vagy az elôzôbôl számítják ki. Fejlettebb mód az, ha az azonosítást egy, esetleg egyéb szolgáltatásokkal is rendelkezô protokoll végzi (challenge-response, Fiat -Shamir protokoll).

Adat- (üzenet) integritás

Egy üzenet, file integritását védjük meg, (pontosabban ellenôrizzük) felfedve a szándékos, vagy véletlen módosítást. Fontos, hogy ebben az esetben mindig kell használnunk egy titkos elemet is, hiszen ellenkezô esetben a támadó a módosítás után a kontrollösszeget is az új tartalomhoz igazíthatná. Az integritás biztosítására használhatunk klasszikus módszereket, ekkor az adó és a vevô is rendelkezik egy titkos kulccsal. Az adó létrehoz egy, a kulcstól is függô kontrollösszeget, míg a vevô ellenôrzi. Ekkor a azonban nemcsak az adó, de a vevô is létre tud hozni a teszten átmenô üzeneteket. Nyilvános kulcsú módszerekkel az is elérhetô, hogy ezt csak az adó tudja megtenni.

Üzenet származásának, feladójának bizonyítása

Az üzenethez hozzárendelünk egy ún. digitális aláírást, amely tartalmazza az üzenet egyirányú képét (lenyomatát), s egyéb adatokat. Az aláírás jellemzô a létrehozójára és az üzenetre is, ellenôrizni viszont bárki tudja, aki a megfelelô infrastruktúrához hozzáfér. Az aláírás egyben lehetôséget ad az üzenet integritásának ellenôrzésére is. Legismertebb az RSA módszer, és az USA digitális aláírás szabványa .(DSS)

Az alkalmazott módszerek, kriptográfiai építôelemek


RSA       R. Rivest A. Shamir és L. Adleman által feltalált     
         nyilvános kulcsú rendszer . Legyen a nyilvános kulcs e,  
         m, a titkos d, m az üzenet x. A rendszer alapja      
         hatványozás modulo m, ahol m =p*q két nagyjából azonos  
         méretû prím szorzata. A titkos kulcs a nyilvános     
         kulcsból csak a prímek ismeretében számítható. Ha m elég 
         nagy, akkor  faktorizálása elfogadható idô alatt nem   
         lehetséges. A két kulcs kapcsolata; e*d=1 modulo     
         (p-1)*(q-1).  A rejtjelzett üzenet y= xe, míg a megoldó 
         transzformáció  x= yd. A két kulcs közötti reláció    
         biztosítja, hogy x= x.                  

Digitális    Személyek és/vagy digitális adatok hitelesítésére     
aláírás     alkalmas módszer. Két részbôl áll: a személyhez kötött  
         aláírást generáló részbôl, s az ellenôrzést bárki     
         számára lehetôvé tevô részbôl.              

Hash függvény  Olyan transzformáció, amely egy tetszôleges hosszú    
         szöveg digitális 'ujjlenyomatát' készíti el. Az      
         'ujjlenyomat' fix hosszú bitsorozat amely jellemzô az   
         adott szövegre abban az értelemben, hogy más szöveghez  
         szinte biztosan más hash érték tartozik, illetve adott  
         ujjlenyomathoz gyakorlatilag lehetetlen olyan szöveget  
         találni amelynek ez a képe. Nevezik message digestnek   
         is, a Digitális aláírás   protokoll alkotórésze. Pl.  
         MD5, SHA                         

DES       Nyolc input byte-ot nyolc output byte-ra képezô USA-ban  
         kifejlesztett blokkos rejtjelzô algoritmus. Kulcsmérete 
         56 bit.                          

Tanúsítvány-Cert Egy adott entitáshoz tartozó, a nyilvános kulcsát,    
ificate     nevét, lejárati idôt tartalmazó adatsor, amelyet egy   
         erre felhatalmazott hatóság a hatóság nyilvános      
         kulcsával aláírt, s ezzel az adott entitás és a      
         nyilvános kulcs összetartozását mindenki számára     
         ellenôrizhetô módon hitelesítette.            Gyakorlatban alkalmazott protokollok

Azért, hogy ez a cikk gyakorlati kérdésekrôl is adjon információt, bemutatunk néhányat az általános célú hitelesítési protokollok közül, s a speciális, pénzügyi tranzakciók védelmére fejlesztett protokollok közül is. A terület állandó mozgásban, forrongásban van, ezért sok ilyen protokoll van, amelyek közül próbáltunk néhány jellemzôt, vagy különösen érdekeset kiválasztani. A gyakorlatban tehát a hitelesítési feladatot egy kriptográfiai protokoll valósítja meg, amely sokszor rejtjelzéssel is védi az érzékeny információkat. A protokoll elvileg az OSI hálózati rétegmodell több szintjén is dolgozhat, a nyílt hálózati környezetben azonban két alapvetôen különbözô megközelítés bizonyult hatékonynak; a hálózati szintû, s az alkalmazás-szintû hitelesítés.

Példaként a Netscape által kifejlesztett Secure Socket Layer és az S-HTTP protokollt (Enterprise Integration Tecnologies+egy kis RSA behatás) fogjuk bemutatni. A különbözô hálózati szint részben meghatározza a tulajdonságokat, és a lehetôségeket is.


        
SSL S-HTTP
Az adatcsomagokat hitelesíti (és rejtjelzi) Az applikáció file-szinten kommunikál
Transzparens, bármilyen alkalmazás futhat fölötte Azok az alkalmazások használhatják,amelyekbe beleépítették.
A teljes kapcsolatot védi Az adott applikációhoz tartozó komunikációt védi
- Tud digitális aláírást készíteni egy file-hozSecure Socket Layer

A szerver bizonyítja önazonosságát a kliens elôtt, majd egy opcionális fázisban a hitelesítés fordítva is megtörténhet.


        Kliens                Szerver        

      1. Ki vagy?                          

                    2. X: Y. vagyok, itt a nyilvános  
                   kulcsomhoz tartozó tanúsítvány, s a 
                    következô algoritmusokkal tudok  
                       rejtjelezni: (lista)     

   3. Generál egy véletlen                       
      mesterkulcsot                          
  Rejtjelzi a szerver nyilvános                      
     kulcsával (RSA)                         
                                      

                    4. Privát kulcsával dekódolja a  
                       mesterkulcsot (RSA)     
                   A mesterkulccsal rejtjelezve elküld 
                    egy üzenetet, ezzel hitelesíti   
                          magát.         
                                      

 5. A mesterkulcsból származtatja a  5. A mesterkulcsból származtatja a  
   kapcsolati kulcsot (MD5)       kapcsolati kulcsot (MD5)    
                                      

6. Opcionális: Kliens bizonyítja az                    
      önazonosságát                          
                                      

   7. Csomagok rejtjelzése       7. Csomagok rejtjelzése     
        DES                  DES         
       triple DES              triple DES        
        IDEA                 IDEA         
        RC2                  RC2         
        RC4                  RC4         Megemlítendô itt a Microsoft és a Visa közösen fejlesztett, hasonló protokollja, a PCT (Private Communication Technology), amely sok szempontból fejlettebbnek (és bonyolultabbnak) tûnik, mint a fent példaként hozott SSL.

SHTTP

Az S-HTTP a HTTP protokoll módosítása úgy, hogy a protokollt ellátták az üzenethitelesítéshez, digitális aláíráshoz, kulcskialakításhoz, rejtjelzéshez szükséges lehetôségekkel. A http nyelvhez hasonlóan az elvégzendô kriptográfiai funkciókat zárójeles parancsok hordozzák, ahol a parancs mellett a szükséges paraméterek is szerepelnek. A két oldal megtárgyalja a lehetséges kapcsolati paramétereket (kulcskialakítás módja, rejtjelzô algoritmus, annak üzemmódja, hash függvény, digitális aláíráshoz használt módszer, stb), majd a http file-ba adott konvenciók szerint beágyazza a válaszmezôket. A protokoll a következô kriptográfiai alapelemeket támogatja:


Feladat      Eszköz                

Kulcskialakítás  RSA alapú kulcsegyeztetés      
          Kulcs egy Kerberos szervertôl    
          Külsô kulcsegyeztetés        
          Kulcs egy másik, s-http-vel védett  
          sessionbôl              

Algoritmus     DES                 
          DES-EDE 2 kulcsos DES        
          DES-EDE3 3 kulcsos DES        
          IDEA                 
          RC2                 
          CDMF                 

Hash függvény   MD2                 
          MD5                 
          SHA                 

Digitális aláírás RSA                 
          DSS                 Speciális, pénzügyi tranzakciók védelmére készített rendszerek

Az elmúlt idôszakban az Internet további robbanásszerû fejlôdésének, s további kommercializálódásának egyik legfontosabb gátja volt az a tény, hogy nem léteztek általánosan elfogadott, s elérhetô biztonságos pénzügyi tranzakciókat lehetôvé tevô rendszerek. Mára nagyon sok ilyen protokollt javasoltak, s megtörténtek az elsô lépések az egységesítés felé is. Ennek legfontosabb jele, hogy a két legnagyobb hitelkártya-kibocsátó cég, a VISA és a Mastercard, valamint a Microsoft megegyeztek egy közös protokollban. Ezek a rendszerek egyrészt a már többé-kevésbé globális hitelkártya-rendszerekre épülnek. Másrészt pedig a legtöbb rendszer nem nélkülözheti a nyilvános kulcsú kriptográfia elemeit. Ez azt jelenti, hogy a rendszer mûködése feltételez egy, a háttérben felépített nyilvános kulcsú infrastruktúrát. Ez elsô közelítésben nem más, mint egy telefonkönyv, amely a nyilvános kulcselemeket tartalmazza, azon szabályok összessége, amelyek alapján egy új rekord felvehetô, egy régi törölhetô, illetve módosítható. A központ (illetve egymással együttmûködô központok) minden résztvevônek egy tanusítványt (certificate) ad, amely bizonyítja, hogy az adott résztvevônek valóban az a nyilvános kulcsa, amit állít. Technikailag ezt úgy hajtják végre, hogy a résztvevô nyilvános kulcsát, nevét, s néhány adminisztratív adatot a központ titkos kulcsával digitálisan aláírják. Ezután a rendszerben mindenki ellenôrizni tudja a tanúsítványokat, mert a központ nyilvános kulcsa mindenki számára elérhetô kell legyen. A rendszernek rendelkezni kell

Ezek után is probléma azonban az, hogy a fentiek megszervezôdése országos szinten folyik, míg az Internet nemzeteken átnyúló háló. Másik probléma, hogy a nyilvános kulcsú operációk rendkívül lassúak, egy -két nagyságrenddel lassúbbak, mint más kriptográfiai alapeszközök. Költséges a kibocsátó központtal, (bankkal) fenntartott online kapcsolat is. Ez megjelenik a rendszer költségeiben, amelyet részben a felhasználó visel, másrészt oda vezet, hogy ilyen tranzakciókat csak egy adott összeghatár fölött végeznek. Ezért a fejlôdés következô logikus lépése olyan rendszerek kifejlesztése, amelyek talán nem garantálnak olyan szintû biztonságot mint a korábban említettek, de olcsóságuk, hatékonyságuk miatt a mindennapok apró-cseprô vásárlásainál is használhatóak. Egy ilyen rendszer a R. Rivest és A. Shamir által kidolgozott Payword nevû rendszer is.


Payword

A protokoll zsetonok tranzakcióját kezeli, egy zseton értéke lehet egy forint de akár 1000 forint is a rendszer igényeitôl függôen. A protokoll a következô lépésekbôl áll:

A technikai megvalósítás a következôképpen folyik.

 1. Az ügyfél készít n darab zsetont (zs0 zs1 zs2... zsn) a következôképpen. Generál egy véletlen számot , ez lesz zsn, az n. zseton, majd az i. zseton az i+1. hash függvény szerinti képe lesz. zsi =h(zsi+1)
 1. Az ügyfél a banktól kap egy tanúsítványt, amely tartalmazza a bank nevét, az ügyfél nevét, nyilvános kulcsát, stb. a bank titkos kulcsával digitálisan aláírva.
 1. Amikor az ügyfél elôször lép kapcsolatba egy kereskedôvel, akkor elküld neki egy kötelezvényt, amely tartalmazza a kereskedô nevét, az ügyfél tanúsítványát, a nulladik zseton értékét, s egyéb információkat az ügyfél titkos kulcsával aláírva. Ennek alapján a bank nyilvános kulcsa segítségével a kereskedô ellenôrizni tudja, hogy az ügyfél-bank kapcsolat valóságos-e.
 1. Az ügyfél úgy fizet pl. 10 zsetont a kereskedônek, hogy elküldi a 10. zseton értékét, s mellé a 10-es sorszámot (zs10 ,10). A következô fizetésnél ismét elküldi a 10+k. zseton értékét, s a 10+k sorszámot. A kereskedônek elég azt tárolnia, hogy az utolsó fizetésnél melyik zsetont kapta, s annak mennyi volt a sorszáma. Magyarán azt, hogy hány zsetont kapott eddig összesen, s mennyi az utolsó zseton értéke.
 1. A kereskedô idônként elküldi a banknak az ügyfél nevét, kötelezvényét, s az utolsó zseton értékét, s indexét (zsk ,k). A bank ellenôrzi, hogy az ügyfél valóban k zsetont költött-e, hiszen a zsk -ra k-szor alkalmazva a hash függvényt a kötelezvényben lévô zs0-at kell kapni, majd elvégzi az átutalást.

Biztonság, hatékonyság

Azzal, hogy a kötelezvényben a kereskedô és az ügyfél neve is szerepel, a zsetonok kereskedô-specifikusak és ügyfélspecifikusak, más kereskedô számára értéktelenek.

A kereskedô a hash függvény tulajdonságai miatt nem tud magának zsetont gyártani, hiszen ehhez a fel kellene törnie a hash függvényt "visszafelé" kellene lépnie a képzési láncban.

Ugyanakkor a fizetési rendszer nem tartalmazza, hogy mit vettünk,(vettünk-e egyáltalán valamit) tehát ez bizalmi kérdés a rendszerben.

A protokoll rendkívül hatékony abban az értelemben, hogy a szükséges on-line kapcsolatok száma minimális. A kereskedônek nem kell kapcsolatba lépnie a bankkal sem az elsô sem a további vásárlásokkor. Elegendô mondjuk havonta elküldeni az utolsó zsetont, s a hozzá tartozó adatokat, s ezt sem kell on-line módon megtenni.

Összegzés

A hitelesítési feladatok megoldása nyílt hálózatokban az egyik legfontosabb kihívás az Internet fejlôdésében. Komplex megoldása nem csak kriptoráfiai módszerek, szabványok létrehozását kívánja meg, hanem egy nyilvános kulcsú infrastruktúra létrehozását is, ennek törvényi, szervezeti garanciáival együtt. Ugyanakkor szerettünk volna rámutatni, hogy egy-egy problémára létezhetnek egyszerûbb megoldások, amelyek jól szolgálhatnak az átmeneti idôszakban, s egyfajta szerves, lépésenkénti fejlôdés alapjait képezhetik.

© Papp Pál, 1996, a DAT'96 konferencia számára