Petki János (?)
(Sötét ködbűl alig tisztult...)

 

1. Sötét ködbül alig tisztult vala szép hajnal,
Kis kertemben hogy sétálék fáradt sok gondval,
Hát béfedett szép virágim voltanak hóval,
Egy szép madár rajtok járkál gyönge lábával
.

2. Nem láthattam jól személyét az ködös dérből
Noha váltig igen nézém hív tiszta szívből,
Fülemile, de gondolom tolla fényéből,
Ki sokat hítt, míg vallott kínt szivem, tüzéből.

3. Egy kevéssé kétségessé tarta elmémben,
De hogy az köd feltisztúla, nézem mélyebben,
Megesmérém, hát ugyan ő sétál kertemben.
Mondék: Állj el, semmit ne félj, vagy szerelmemben.

4. Mert régen várt s éretted járt, jól tudod, szívem,
Én szívemnek fejedelme vagy, s újult szenem,
Nincs kívüled több örömem, vagy segedelmem,
Éltem, lölkem, szép szerelmem, egyetlen egyem.

5. Néked szolgált s hozott homályt szép szavad neki,
Indították szerelmedre versed éneki
Te égetted s gerjesztetted, vagy szövétneki,
Nincs kívüled és ellened szerelme senki.

6. Felelj hozzá tehát nosza s ne bántsd több búval,
Mert, szépségem, érted mérgem lám sem él sem hal,
Éjjel-nappal csak gyötrődik, éretted kínt vall,
S ha szerelmed nem jelented, vész szörnyű kínnal.

7. Orvoslója, gyógyítója bizony csak te vagy,
Halhatatlan nagy szerelme hozzád ki mely nagy,
Már kegyelmet s hő szerelmet néki, méltó, adj,
Szintén veszni és sűlyedni néki hogy ne haggy.

8. Ím hallom szód - mond - de kínod mi, én nem hiszem,
Álnokságát, csalárdságát elmédnek nézem,
Lépre csalnál és elkapnál, igen jól érzem,
De megúnnál s megutálnál, eszemben vészem.

9. Mert ez dolgok, kin hatalmok kis Cupidonak,
Hogy álnokok és csalárdok, szép szóval szólnak,
De jaj nekik, kik elhiszik, mit szájjal mondnak,
Szívök távul mert van attul, csak latorkodnak.

10. Álnok héja, távul látván horgot, süvölti,
Okos róka, tőrt találván, farkát pördíti,
Mások kárán jót tanulván, ki magát félti,
Magyar mondja köz példában, fejét nem sérti.

11. Megint mondék szerelmemnek: Ne szólj, Istenért,
Immár hallom, mi jutalmom ennyi munkámért,
Hogy csak csúfnak és játéknak tartasz engemet,
Engem gyűlölsz, több kínnal ölsz más idegenért.

12. Szívem álló, álnok háló nincs beszédemben,
Mert valóban s bizonyában fűlök szívedben,
Mars, Apollo, vizet gázló Nereus kebliben
Adom fejem, hogy ha szívem gyűlöl fészkiben.

13. Véled élek s érted égek, vagyok veszélyben,
Láncon tartasz, kínozsz, fojtasz szép személyedben,
Vagy világos égő fáklyám tüzes szívemben,
Én jó kedvem te vagy, éltem, nagy szerelmemben.

14. Mindazáltal mire kínt vall érettem szíved?
Nem is mutat cigánságot fejér szép szined,
Ím meglátom és megvárom tovább te szined,
Ha így élsz, fűlsz és meg nem hűlsz, leszek szerelmed.

15. Mondék: Áldott, sok jót adott édes madárkám,
Ülj keblemben én előmben, én édes mátkám,
Szívem, lölkem, hű szerelmem leszen kalitkám,
Kiben holtig, éltem fottig tartlak rózsácskám.

16. Az nem lehet - mond - rút telet mit én nem szoktam,
Csak szép nyárra, új harmatra szomjot meghattam,
De kedvemet s szerelmemet itt marasztottam
És egyedűl neked szűbűl magamat adtam.

17. Ez szót mondván, nagy csattogván tőlem repüle,
Kék ég alá sugár szárnya hegyen terüle,
Után való sok néztemben könnyűm perdüle,
És utána fohászkodván szívem elhüle.

18. Ez éneket az versekben szerzék Prágában,
Nyúzó-fosztó télben, nyárban, német hazában,
Szerelminek ő kedviért és szépségiért,
Űdő múlván, holta után emlékezetért.

19. Esztendőnek forgásában mikor írnának
Ezerhatszáz és háromnak ő elmúltában,
Júliusnak hónapjában, tizedik napján,
Ezt megírván, fohászkodván, elrepült onnan.

(1603. július 10.)

 

 

A vers néhány köz- és népköltészeti rokona

"Rigócskám, rigócskám, csacsogó szajkócskám,
Jöjj bé hozzám, jöjj bé, te fekete rigó!

Csinálok néked ezüstből kalickát,
Abban csináltatok aranyból válúcskát.

Bele énned adok fejér zsemlye cipót,
Rea innod adok piros szerelem bort."

"Nem szoktam, nem szoktam kalickában lakni,
Csak szoktam, csak szoktam mezőben sétálni.

Fenyőmagot eni, follyóvizet innya,
Áról-ágra járni, szabadságban élni."

(Thoroczkai-dk., 1700 előtt)

Nem szoktam, nem szoktam kalitkában lakni,
De szoktam, de szoktam mezőben legelni,
Nem szoktam, nem szoktam vén asszonnyal hálni,
De szoktam, de szoktam szép asszonyt csókolni.

(Petrovay-ék., 1670 k.)

Elment a madárka üres a kalicka,
Mind azt fudogálja hazajő tavaszra,
Ha tavaszra nem, bár buzapiruláskor,
H a akkorra sem jő, tudd meg, soha sem jő.

Mádárkám, mádárkám csináltatok néked
Gyémántból kalickát, ezüstből padlócskát,
Én es adok neked zsemlyecipót enned,
Zsemlyecipót enned, moskotárbort innyod.

Nem szoktam, nem szoktam kalickába lakni,
Kalickába lakni, padlócskán sétálni,
Moskotárbort inni, zsemlyecipót enni,
Hanem szoktam, hanem ágról ágra menni.

Ágról ágra menni, famugurát enni,
Famugurát enni, harmatvizet inni,
Mádárkám, mádárkám, csacsogó rigócskám,
Pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását!

Hogy huzz a szívemnek vigasztaló nótát,
Ne sirítsd vízemet, ne busítsd szüvemet,
Ne busítsd szüvemet, hagy igyam egy cseppet,
Már ha kihághatnám csíkiak erdejét!

Csíkiak erdejét debrecen mezejét,
Debrecen mezejét nagy havas tetejét.

(Népdal)

kezdőlap